Certificaten

Om de positie in de markt te verbeteren wil Ster Projects een slagvaardige partner voor haar opdrachtgevers zijn en voortdurend bedacht zijn op het verbeteren van de kwaliteit van de bedrijfsvoering. Om ons streven naar de hoogste kwaliteit, het beste voor het milieu en de veiligheid te borgen, zijn wij voor verschillende onderdelen gecertificeerd.

Opdrachtgevers kunnen onder ons certificaat werken, hiermee nemen wij het risico van de saneringswerkzaamheden op ons (BRL 7000).

Op het gebied van Kwaliteit en VGM stelt Ster Projects zich ten doel producten en diensten te leveren overeenkomstig de verwachtingen en behoeften van haar opdrachtgevers en medewerkers.

NIWO VIHB

Voor bedrijven die zich in Nederland bezighouden met het vervoeren, inzamelen, handelen en/of bemiddelen van bedrijfsafvalstoffen of gevaarlijke afvalstoffen is vermelding op de landelijke VIHB-lijst verplicht. Buitenlandse bedrijven, die deze activiteiten op Nederlands grondgebied verrichten moeten ook op de lijst staan. De NIWO behandelt de aanvragen voor vermelding op de VIHB-lijst. De lijst van geregistreerde ondernemers is openbaar en terug te vinden op de website van NIWO.

BRL SIKB 7000

Voor het uitvoeren van (water) bodemsaneringen zijn wij gecertificeerd conform ‘BRL7000 werken met vervuilde grond met protocol 7001/7004’. Protocol 7001 schrijft voor hoe de uitvoering van landbodemsaneringen met conventionele methoden dient te geschieden. Protocol 7004 waarborgt de kwaliteit van de uitvoering van tijdelijk uitplaatsen van grond zoals omschreven in BUS (Besluit uniforme saneringen). Onze opdrachtgevers kunnen mede hierdoor vertrouwen op een correcte uitvoering van bodemsaneringen.

ISO 9001

Ster Projects laat zien door middel van ISO 9001, dat ze voldoet aan de wet- en regelgeving, de eisen van klanten en de eisen van de organisatie zelf. Dit is terug te zien in het gedocumenteerd en functionerend kwaliteitssysteem.

VCA **

VCA staat voor Veiligheid, Gezondheid en Milieu (VGM) Checklist Aannemers. Bij Ster Projects kunt u zowel vertrouwen op beheersing van de VGM op de werkvloer als op een sterke VGM-structuur, dit gaat u terugzien tijdens de projecten die wij voor u uitvoeren. Deze kwaliteit borgen wij door te voldoen aan de VCA**.

Scroll naar boven